Jinan University

Cao_Yunhua

Prof. Cao Yunhua

曹云华

Professor for International Relations

Telephone +86-20-85224005


Chen_Yiping

Prof. Chen Yiping

陈奕平

Professor for International Relations & American History

Telephone +86-20-85227882

Email tchenyp@jnu.edu.cn


Wu_Jin-ping

Prof. Wu Jin-ping

Professor for International Relations

Telephone 86-20-85221711

Email twujp@jnu.edu.cn


Zhang_Zhenjiang

Prof. Zhang Zhenjiang

张振江

Professor for International Relations

Telephone +86-20-85224005

Email zhangzhenjiang@gmail.com


Zhuang_Liwei

Prof. Zhuang Liwei

庄礼伟

Professor for Politicical Science

Telephone +86-20-85222227

Email tbbmm@jnu.edu.cn